نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/3/8

زمان بازگشایی پاکات: روزیکشنبه مورخ 1400/3/9

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۲

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به پیاده روسازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهیدان زینلی تا تقاطع بلوار شهید مقیمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان.
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
شرایط عمومی و اختصاصی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت

شرایط