نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۲ مرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۵۵۸
توضیحات سند: 

       (آگهی استعلام بهاء)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد از طریق استعلام بهاء، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب و سایر کارهای ارجاعی در سطح شهر را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیانی که دارای مجوز و گواهی صلاحیت مرتبط از مراجع ذیربط می باشند و تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت فرم استعلام بهاء و اطلاع از شرایط استعلام به دفتر  امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ ۲۱/۰۵/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان