نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۲ مرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۴۹۳
توضیحات سند: 

       (آگهی استعلام بهاء)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد از طریق استعلام بهاء، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب و سایر کارهای ارجاعی در سطح شهر را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیانی که دارای مجوز و گواهی صلاحیت مرتبط از مراجع ذیربط می باشند و تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت فرم استعلام بهاء و اطلاع از شرایط استعلام به دفتر  امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ ۲۱/۰۵/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید