نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۱۸
توضیحات سند:

 (آگهی تجدید مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۴۹/۷/۵/ش مورخ  ۲۶/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در  تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان