نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۷
توضیحات سند:

 (آگهی تجدید مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۴۹/۷/۵/ش مورخ  ۲۶/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در  تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید