نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: سه شنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۶۶
توضیحات سند: 
 شهرداری رفسنجان در نظر دارد طبقات همکف، اول و دوم پارکینگ طبقاتی شهید چمران واقع در خیابان شهید چمران را به مدت یکسال از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید