نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: سه شنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۳۷
توضیحات سند: 
 شهرداری رفسنجان در نظر دارد طبقات همکف، اول و دوم پارکینگ طبقاتی شهید چمران واقع در خیابان شهید چمران را به مدت یکسال از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست