نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۳۹
توضیحات سند:
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک دستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز مدل ۱۳۹۰ را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان خرید دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار  است.