نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۲ خرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۳ خرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: چهارشنبه, ۳ خرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۱۸
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۳۵/۱۱/۴/ش مورخ ۹۶/۱/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۳۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی ، تجاری  وآموزشی   از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به شرح لیست ذیل اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد واطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست