نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 2اردیبهشت 1398
آخرین مهلت تحویل پاکات:2اردیبهشت 1398
زمان بازگشایی پاکات:3اردیبهشت 1398
شرایط:
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
  • توسط: ساجده دهقانی
  • تعداد بازید: ۳۶۴

 

 

 (آگهی تجدید مزایده عمومی)

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۱۶/۷/۵/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به  فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵  دوگانه سوز مدل ۱۳۹۰ را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا ازکلیه متقاضیان خرید دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ ۹۸/۰۲/۰۲  به  دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

 

فایل های پیوست