نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/12/15

آخرین مهلت تحویل پاکاتت:پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/12/15

زمان بازگشایی پاکات مزايده :98/12/17

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۲

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۱۶۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش ضایعات وملزومات اداری اسقاطی از طریق برگزاری مزایده عمومی (تجدید) اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید می توانند تا روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

اسقاطی

فایل های پیوست