نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۱

توضیحات سند: 

((آگهی  تجدید  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ و بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات  جدول گذاری، فرش موزائیک و کانیوو خیابان شهید چمران  را از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است . 

 روابط عمومی شهرداری رفسنجان