نوع:تجدید مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:21اردیبهشت 1398
آخرین مهلت تحویل پاکات:21اردیبهشت 1398
زمان بازگشایی پاکات:22اردیبهشت 1398
دانلود فایل pdf شرایط
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۲۰

 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۸۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، ،حصارکشی املاک شهرداری و زمین های بلاصاحب ( با دیوارهای پیش ساخته)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در  مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۱/۰۲/۹۸  به  دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

                                         روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست