نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۸۱
توضیحات سند: 

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷  و مجوز شماره ۸۶۲/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رااز طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید. لذااز کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعملمی آیدجهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصهبه دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختییا به نشانی اینترنتیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان