نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۴۳
توضیحات سند: 

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷  و مجوز شماره ۸۶۲/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رااز طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید. لذااز کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعملمی آیدجهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصهبه دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختییا به نشانی اینترنتیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید