نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۲۴
توضیحات سند: 
(آگهی تجدید مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، ممیزی بخشی از سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۶/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان