نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دفتر امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲ خرداد, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۱
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  بمدت یکسال بصورت منطقه ای  به دو شرکت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۳/۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.