نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: سازمان اتوبوسراني واقع در بلوار آزادي خيابان حجاب
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۲۷
توضیحات سند: 

سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بر اساس مصوبه مورخ ۶/۶/۹۵ شورای سازمان، نسبت به واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی (راننده پایه یک و کارگر خدمات تعمیرگاه)جهت انجام امور خدمات حمل و نقل عمومی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه، به سازمان اتوبوسرانی واقع در بلوار آزادی خیابان حجاب مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۶/۷/۹۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً سازمان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.