نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دفتر امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۰۴
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۴/۱۱/۴/ش مورخ ۵/۴/۹۵ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو) از طریق برگزاری مناقصه عمومی به دو شرکت اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۸/۵/۹۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.