نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۱۳
توضیحات سند: 
 شهرداری رفسنجان در نظر دارد طبقات همکف، اول و دوم پارکینگ طبقاتی شهید چمران واقع در خیابان شهید چمران را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست