نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۴ شهريور, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۴ شهريور, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۵ شهريور, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۱۸۱
توضیحات سند: 
(آگهی مزایده  عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۲۶/۷/۵ ش مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش وسایل نقلیه سبک و سنگین ، موتور سیکلت ولوازم ماشین آلات از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.