نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۸
توضیحات سند:
 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۵/۷/۹۳۵/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به  فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در  خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) -کوچه شماره ۴۵ جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع) به مساحت ۲۲۱۳/۹۴  را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا  کلیه متقاضیان خرید می توانند تا روز  یکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.