نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۱۷ اسفند, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۱
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۶۹/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شورای محترم اسلامی شهر، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه موسسات  واجد شرایط وواجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند ، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان  خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان