نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:پایان وقت اداری روز شنبه مورخ98/12/3
آخرین مهلت تحویل پاکاتت:
زمان بازگشایی پاکات:98/12/4 ساعت10صبح

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۰۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۱۶۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش مقداری آهن آلات ، ضایعات وملزومات اداری اسقاطی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید می توانند تا روز شنبه مورخ۹۸/۱۲/۳ جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

Untitled

فایل های پیوست