نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: واحد املاک شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۱۷
توضیحات سند:

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۶/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش باقیمانده یک واحد غرفه  تجاری واقع در میدان میوه و  تره بار از طریق مزایده عمومی با مشخصات  مشروحه ذیل اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید غرفه  می توانند تا روزدوشنبه مورخ ۹۵/۷/۵ جهت دریافت اسناد واطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد املاک واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی مراجعه نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

  ردیف

  شماره غرفه

  مساحت  عرصه و اعیان

   نوع کاربری

آدرس

قیمت پایه

۱

۲۰

۲۴۵/۶۰

تجاری

میدان میوه و تره بار

۳/۸۹۳/۵۶۵/۰۰۰ریال

فایل های پیوست