نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:پایان وقت اداری روز شنبه مورخ99/3/17
آخرین مهلت تحویل پاکاتت:
زمان بازگشایی پاکات:یکشنبه 99/3/18 ساعت10صبح

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲۸

آگهی مزایده عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۴۱۵ مورخ۹۸/۱۲/۲۰ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش ۱۱ دستگاه اتوبوس بنز ۳۵۵ شهری (فرسوده) از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید می توانند تا مورخ ۹۹/۳/۱۷ جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

تلفن های تماس ۴-۳۴۲۵۸۷۰۱
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

Untitled

فایل های پیوست