نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۶۴

توضیحات سند: 

  ((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ و بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات  جدولگذاری، موزائیک وکانیوو خیابان مصطفی خمینی (ره) حدفاصل میدان شهید حسینی تا میدان شهید پرتوی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۵/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است

روابط عمومی شهرداری رفسنجان