نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱۹ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۱۹ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۱۷
توضیحات سند: 

((آگهی مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۱۰۲۲/۷/۵/ش مورخ ۲۶/۰۷/۹۷ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به  بیمه  جامع مسئولیت مدنی در قبال شهروندان از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۹/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان