نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۴۹
توضیحات سند:

 (آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱۰/۷/۵/ش مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به  بیمه  عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴/۰۷/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان