نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۸۷
توضیحات سند:

 (آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱۰/۷/۵/ش مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به  بیمه  عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴/۰۷/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید