نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۸۶
توضیحات سند:    

((آگهی مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری شماره ۱۰۰۱/۷/۵/ش مورخ ۲۲/۱۲/۹۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ ۱۱/۰۹/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.