نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۱ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۱ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۵۷۹

توضیحات سند: 

(آگهی مناقصه عمومی )

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۸۳۴/۷/۵/ش مورخ ۲۶/۶/۹۷  شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به   تامین نیروی انسانی ( اداری و خدماتی) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.irمراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ ۲۱/۰۷/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید