نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۴ شهريور, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۴ شهريور, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: شنبه, ۲۴ شهريور, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۱۵

توضیحات سند: 

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۲۵/۷/۵/ش مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات جدولگذاری و سنگفرش قبور آرامستان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ ۲۴/۰۶/۹۷   به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان