نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۸

توضیحات سند: 

 ((آگهی مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷  و مجوز شماره ۸۶۲/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۷/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان