نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۱ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۲۴
توضیحات سند: 

((آگهی مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، احداث پروژه بوستان جهاد واقع در شهرک جهاد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ ۲۰/۰۸/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان