نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۷۶

توضیحات سند: 

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، احداث بوستان قیام  واقع در خیابان قیام  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.irمراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ ۰۸/۰۷/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان