نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دفتر امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲ اسفند, ۱۳۹۴
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲ اسفند, ۱۳۹۴
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۴
  • منشتر شده در: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۹
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه به صورت منطقه ای به دو شرکت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت به عمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه تا تاریخ ۹۴/۱۲/۲ به دفتر امور قراردادها شهرداری رفسنجان واقع در خیابان تختی مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام و یا هریک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد.