نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/7/12
زمان بازگشایی پاکات:99/7/13

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۰

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۷۶ مورخ ۹۹/۶/۲۴ شورای محترم اسلامی شهر، احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی شماره ۶ واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه و توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۷/۱۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.