نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري مورخ روز شنبه مورخ 99/2/27
زمان بازگشایی پاکاتت:
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۷۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال ۹۹ احداث مرکز تجاری واقع در بزرگراه خلیج فارس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت که توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس رفسنجان خیابان تختی شهرداری مرکزی واحد امور قراردادها یا از طریق سایت شهرداری به آدرس www.rafsanjan.ir مراجعه وپیشنهادات خودرا تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.

مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شرایط عمومی و اختصاصی احداث مرکز تجاری در بلوار خلیج فارس<a
فرم برآورد و پیشنهاد قیمت احداث مرکز تجاری واقع در بلوار خلیج فارس

فصل ۲

فصل ۳

فصل ۶

فصل ۷

فصل ۸

فصل ۹

فصل ۱۱

فصل ۱۲

فصل ۱۳

فصل ۱۶

فصل ۱۷

فصل ۱۸

فصل ۱۹

فصل ۲۰

فصل ۲۱

فصل ۲۲

فصل ۲۳

فصل ۲۴

فصل ۲۵

فصل ۲۶