نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۷ دى, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۲۵
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۳۸/ش مورخ ۹۵/۹/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط به تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه بصورت منطقه ای به دو شرکت واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان  خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.