نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 23بهمن 1397
آخرین مهلت تحویل پاکات: 23بهمن 1397
زمان بازگشایی پاکات: 24بهمن 1397
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۸۹

آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز :

۱ – پارک جوان ۲- پارک مطهری ۳- پارک بهشت ۴- پارک مادر  را  از طریق  برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت  اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست