نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دفتر امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۳
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۸/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۴/۵ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به  بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۳ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.