نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ99/4/14
زمان بازگشایی پاکات:99/4/15

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۰۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۸شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به تکمیل فاز اول ضلع شمال مرکز تجاری واقع در خیابان حافظ از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۱۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

شرایط عمومی و اختصاصی (۲)

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت

فرم برآورد ابنیه

۱فرم برآورد تاسیسات الکتریکال۱

تاسیسات الکتریکال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

تاسیسات مکانیکال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

معماری

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

jadval nazok kari

nama

T-0

T-1

T–1

T–2

tip

فایل های پیوست