نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري مورخ روز شنبه مورخ 99/2/27
زمان بازگشایی پاکاتت: روز یکشنبه 99/2/28
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۷۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال ۹۹ پیاده رو سازی
۱- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی
۲- خیابان ستارخان
۳- بخشی از خیابان ابوذر
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت که توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس رفسنجان خیابان تختی شهرداری مرکزی واحد امور قراردادها یا از طریق سایت شهرداری به آدرس www.rafsanjan.ir مراجعه وپیشنهادات خودرا تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره تلفن های ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شرایط اختصاصی پروژه پیاده رو سازی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان سید جمال الدین

۳

شرایط اختصاصی پروژه پیاده رو سازی خیابان ستارخان

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان ستارخان

۲

شرایط اختصاصی پروژه پیاده رو سازی خیابان ابوذر

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان ابوذر

~$ایط عمومی