نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: جمعه, ۱۳ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۶۹
توضیحات سند: 

((آگهی مناقصه عمومی))

شورای اسلامی شهر رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۶۱/۷/۵/ش مورخ ۱۹/۰۷/۹۷ ، حسابرسی شهرداری ، کلیه سازمانها ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری مربوط به سالهای ۹۷-۹۶ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شورای اسلامی شهر در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان