نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: جمعه, ۱۳ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۱۸
توضیحات سند: 

((آگهی مناقصه عمومی))

شورای اسلامی شهر رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۶۱/۷/۵/ش مورخ ۱۹/۰۷/۹۷ ، حسابرسی شهرداری ، کلیه سازمانها ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری مربوط به سالهای ۹۷-۹۶ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شورای اسلامی شهر در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید