نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:19خرداد98
آخرین مهلت تحویل پاکات:19خرداد98
زمان بازگشایی پاکات:20خرداد98
فرم شرایط و پیشنهاد قیمت و نقشه ها
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۱۳

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات۱- پیاده روسازی خیابان آیت الله صدر حدفاصل میدان بسیج تا میدان آیت الله صدر ۲-خیابان شهید خالویی حدفاصل میدان شهید پرتوی تا تقاطع خیابان اندیشه ۳- خیابان ثارالله حدفاصل تقاطع خیابان امام خمینی (ره) تا تقاطع خیابان کارگر ۴- خیابان ۱۵ خرداد حدفاصل تقاطع خیابان تختی تا تقاطع خیابان رضوان ۵- پروژه احداث بوستان شهرک ولایت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ ۱۹/۰۳/۹۸  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

 

                                      روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست