نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۱

توضیحات سند: 

(آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۴۴/۷/۵/ش مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، رنگ آمیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر به متراژ ۸۰۰۰۰ متر مربع را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل     می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ به  دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان