نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۸۱

توضیحات سند: 

(آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۴۴/۷/۵/ش مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، رنگ آمیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر به متراژ ۸۰۰۰۰ متر مربع را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل     می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ به  دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید