نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 2اردیبهشت 1398
آخرین مهلت تحویل پاکات:2اردیبهشت 1398
زمان بازگشایی پاکات:3اردیبهشت 1398
فرم تجدید شرایط:
فرم تجدید برآورد
فرم برآورد و پیشنهاد اجرای تاسیسات الکتریال
تجدید الکتزیال
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۳۶۱

(آگهی تجدید مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸   شورای محترم اسلامی شهر،پروژه احداث ساختمان شهرداری منطقه یک را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در  تجدیدمناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ ۰۲/۰۲/۹۸  به  دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

ضمنا شرکت کنددگان در مناقصه جهت دریافت نقشه ها به  روابط عمومی یا حوزه معاونت فنی و عمرانی مراجعه کنند.

                                         روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست