نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:12خرداد98
آخرین مهلت تحویل پاکات:12خرداد98
زمان بازگشایی پاکات:13خرداد98
فرم شرایط و پیشنهاد قیمت و نقشه ها
  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۶۷

 ((آگهی مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، ساخت مخزن مدفون ۲۰۰۰ متر مکعب جهت ذخیره آب فضای سبز از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۳/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

 

                                 روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست