نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: پنجشنبه, ۲۴ دى, ۱۳۹۴
آخرین مهلت تحویل پاکات: پنجشنبه, ۲۴ دى, ۱۳۹۴
زمان بازگشایی پاکات: شنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۴
  • منشتر شده در: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۸۹
توضیحات سند:

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۶۱۲-۱۳۹۴/۹/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، حفظ و نگهداری فضای سبز حدفاصل میدان آزادی تا جنگل کاج جاده کرمان و پارک بانوان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای درجه و رتبه بوده و تجربه کافی را در  این زمینه دارند می توانند از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۹۴/۱۰/۲۴ ضمن بازدید از محلهای فوق الذکر جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شرایط شرکت در مناقصه فضای سبز حدفاصل میدان آزادی تا جنگل کاج

۱-  داوطلبان شرکت در مناقصه باید مدارک مورد نیاز را در پاکات جداگانه (الف – ب – ج) در بسته و لاک و مهر شده (مهر شرکت روی لاک حک شده باشد) به شرح ذیل قرارداده و حداکثر تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۴ به امور قراردادهای شهرداری واقع درشهرداری رفسنجان تحویل نمائید .

پاکت الف- مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری و ارائه اصل فیش آن

پاکت ب-۱- تکمیل و مهر و امضاء فرم مشخصات شرکت ، فتوکپی مدارک ثبتی شرکت و آخرین تغییرات آن و تأیید صلاحیت از اداره کار و ارائه رزومه کاری در خصوص فضای سبز که قبلا توسط شرکت انجام گردیده است و موارد بند ۱۷

۲-  مهر وامضاء تمام صفحات فرم نمونه قرارداد نگهداری فضای سبز و کلیه ضمائم مربوط به آن

پاکت ج- قیمت پیشنهادی

*لازم به ذکردر صورت عدم ارائه هریک از مدارک فوق الذکراز بازگشایی دیگر پاکات خودداری و شرکت  مردود اعلام میگردد

۲- کلیه پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ روز صبح شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ در هیأت معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد که حداکثر ظرف مدت ۲ روز کمیسیون در مورد برنده مناقصه مشخص و اعلام خواهد شد . ضمنا سازمان در صورت لزوم می تواند تاریخ تشکیل کمیسیون را تغییر دهد .

۳- به پیشنهادات ارائه شده بصورت ناقص ، مشروط، نامفهوم ، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی ، برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است .

۵- رقم پیشنهادی بایستی به حروف و به ریال در برگ ارائه پیشنهاد قید شود .

۶-  هزینه های اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۷- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط  و تکالیف شهرداری رفسنجان و منطبق با مفاد آئین نامه معاملات شهرداری ها به استثناء شهرداری تهران و عندالزوم آئین نامه مالی شهرداری خواهد بود .

۸- مبلغ سپرده برنده مناقصه بر اساس تبصره ماده ۲۲ آئین نامه معاملات شهرداری در صورتیکه از عقد قرارداد امتناع نماید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۹- سپرده نفرات اول و دوم وسوم شرکت در مناقصه که توسط هیأت مشخص خواهد شد تا تنظیم قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و بقیه شرکت کنندگان پس از اعلام نظر کمیسیون می توانند نسبت به دریافت سپرده خود اقدام نمایند

۱۰- حداقل ده درصد مبلغ یکساله قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات با توجه به اهمیت مورد پیمان نقداً و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در موقع عقد قرارداد اخذ خواهد شد .

۱۱- هزینه های مصرفی آب و برق فضای سبز در صورتی که متعارف و معقول باشد به عهده کارفرما می باشد .

۱۲- هرگونه صورتجلسه و الحاق که در قرارداد فی مابین منعکس نشده و بعد از انعقاد قرارداد و در حین اجرا تنظیم گردد به منزله قرارداد تلقی خواهد شد .

۱۳- برنده مناقصه موظف به جذب و بکارگیری نیروهای معرفی شده از طرف سازمان می باشد .حداقل ۴۲ نفر(۱۹نفر مأمور ۲۳ نفر غیرمأمور)

۱۴- قانون منع مداخله کارکنان دولت اجراء می شود

۱۵- مطالعه کل مفاد قرارداد بالاخص شرایط شرکتهای پیمانکاری فضای سبز ضروری است

۱۶- پیمانکار مکلف است حقوق و مزایای کارگران خود را بر طبق قانون کار و بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مرتبا پرداخت نماید و از بکارگیری اتباع بیگانه خودداری نماید

۱۷- شرکت کننده بایستی دارای یک سال سابقه انجام کارهای مشابه بوده و رزومه کاری خود را  داخل پاکات پیشنهاد تحویل دبیر خانه نمایند.

                       نام شرکت پیمانکار                                         سازمان پارکها و فضای سبز

شرایط شرکت در مناقصه فضای سبز پارک بانوان

۱۸- داوطلبان شرکت در مناقصه باید مدارک مورد نیاز را در پاکات جداگانه (الف – ب – ج) در بسته و لاک و مهر شده (مهر شرکت روی لاک حک شده باشد) به شرح ذیل قرارداده و حداکثر تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۴ به امور قراردادهای شهرداری واقع درشهرداری رفسنجان تحویل نمائید .

پاکت الف- مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری و ارائه اصل فیش آن

پاکت ب-۱- تکمیل و مهر و امضاء فرم مشخصات شرکت ، فتوکپی مدارک ثبتی شرکت و آخرین تغییرات آن و تأیید صلاحیت از اداره کار و ارائه رزومه کاری در خصوص فضای سبز که قبلا توسط شرکت انجام گردیده است و موارد بند ۱۷

۲-مهر وامضاء تمام صفحات فرم نمونه قرارداد نگهداری فضای سبز و کلیه ضمائم مربوط به آن

پاکت ج- قیمت پیشنهادی

*لازم به ذکردر صورت عدم ارائه هریک از مدارک فوق الذکراز بازگشایی دیگر پاکات خودداری و شرکت  مردود اعلام میگردد

۱۹- کلیه پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ روز صبح شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ در هیأت معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد که حداکثر ظرف مدت ۲روز کمیسیون در مورد برنده مناقصه مشخص و اعلام خواهد شد . ضمنا سازمان در صورت لزوم می تواند تاریخ تشکیل کمیسیون را تغییر دهد .

۲۰- به پیشنهادات ارائه شده بصورت ناقص ، مشروط، نامفهوم ، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی ، برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۲۱- شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است .

۲۲- رقم پیشنهادی بایستی به حروف و به ریال در برگ ارائه پیشنهاد قید شود .

۲۳- هزینه های اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۲۴- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط  و تکالیف شهرداری رفسنجان و منطبق با مفاد آئین نامه معاملات شهرداری ها به استثناء شهرداری تهران و عندالزوم آئین نامه مالی شهرداری خواهد بود .

۲۵- مبلغ سپرده برنده مناقصه بر اساس تبصره ماده ۲۲ آئین نامه معاملات شهرداری در صورتیکه از عقد قرارداد امتناع نماید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۲۶-سپرده نفرات اول و دوم وسوم شرکت در مناقصه که توسط هیأت مشخص خواهد شد تا تنظیم قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و بقیه شرکت کنندگان پس از اعلام نظر کمیسیون می توانند نسبت به دریافت سپرده خود اقدام نمایند

۲۷- حداقل ده درصد مبلغ یکساله قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات با توجه به اهمیت مورد پیمان نقداً و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در موقع عقد قرارداد اخذ خواهد شد .

۲۸- هزینه های مصرفی آب و برق فضای سبز در صورتی که متعارف و معقول باشد به عهده کارفرما می باشد .

۲۹- هرگونه صورتجلسه و الحاق که در قرارداد فی مابین منعکس نشده و بعد از انعقاد قرارداد و در حین اجرا تنظیم گردد به منزله قرارداد تلقی خواهد شد .

۳۰- برنده مناقصه موظف به جذب و بکارگیری نیروهای معرفی شده از طرف سازمان می باشد .(حداقل ۲ نفر خانم)

۳۱- قانون منع مداخله کارکنان دولت اجراء می شود

۳۲- مطالعه کل مفاد قرارداد بالاخص شرایط شرکتهای پیمانکاری فضای سبز ضروری است

۳۳- پیمانکار مکلف است حقوق و مزایای کارگران خود را بر طبق قانون کار و بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مرتبا پرداخت نماید و از بکارگیری اتباع بیگانه خودداری نماید

۳۴- شرکت کننده بایستی دارای یک سال سابقه انجام کارهای مشابه بوده و رزومه کاری خود را  داخل پاکات پیشنهاد تحویل دبیر خانه نمایند

                       نام شرکت پیمانکار                                            سازمان پارکها و فضای سبز