نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱۲ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۱۲ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۹
توضیحات سند: 

 ((آگهی مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، ممیزی کلیه املاک و کاربری های سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۲/۰۸/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان