نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/8/17

زمان بازگشایی پاکات:99/8/18

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۶۰

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ،  نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان دکتر حسابی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۸/۱۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

شرایط عمومی و اختصاصی

فرم برآورد ابنیه ۱۱)

فایل های پیوست