نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/8/5

زمان بازگشایی پاکات:99/8/6

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۳۹ مورخ ۹۹/۷/۱۲ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۸/۵  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

شرایط بیمه عمر

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید