نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/8/5

زمان بازگشایی پاکات:99/8/6

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۰۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۳۹ مورخ ۹۹/۷/۱۲ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۸/۵  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

شرایط بیمه عمر

فایل های پیوست