نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/10/29

زمان بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 99/10/30

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، مربوط به امور نگهبانی و نگهداری فضای سبز شهرداری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه برای مدت یکسال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی /شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ می باشد.شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار انجام کار ۲ ماه از تاریخ ابلاغ قرار داد می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط خصوصی پیمان فضای سبز رفسنجان سال ۱۳۹۹

پیشنهاد قیمت

تعهد نامه اعلام پذیرش شرایط

تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت

فرم خود اظهاری اعلام کار

گزارش خلاصه وضعیت شرکتها

برآورد هزینه پارک مطهری و موزه

ریزمتره و احجام پارک مطهری و موزه

برآورد هزینه غرب رودخانه شور

ریزمتره و احجام ضلع غرب رودخانه شور

برآورد هزینه آرامستان و جنگل ۳۰۰ هکتاری

ریزمتره و احجام آرامستان و جنگل ۳۰۰ هکتاری

برآورد هزینه پارک بانوان

ریزمتره و احجام پارک بانوان

برآورد هزینه ضلع غرب بزرگراه خلیج فارس

برآورد هزینه میدان هاشمی تا انتهای جنگل کاج

ریزمتره و احجام ضلع غرب بزرگراه خلیج فارس

برآورد هزینه ضلع شرق رودخانه شور

ریزمتره و احجام ضلع شرق رودخانه شور

برآورد هزینه پارک مادر

ریزمتره و احجام پارک مادر

برآورد هزینه ضلع شرق میدان انقلاب تا امینی

ریزمتره و احجام ضلع شرق میدان انقلاب تا امینی

برآورد هزینه ضلع شرق میدان هاشمی تاانقلاب

ریزمتره و احجام ضلع شرق میدان هاشمی تاانقلاب

فایل های پیوست