نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دفتر امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۱۵ دى, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۱۵ دى, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۱۶ دى, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۳
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبات شماره ۲۱۸/۱۱/۴/ش، ۲۱۹/۱۱/۴/ش، ۲۲۰/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۹/۴شورای محترم اسلامی شهر ،  امور مربوط به نگهداری فضای سبز پارکهای وحدت و شهدای خلیل آباد ، پارک لاله و بوستان یادگار امام (ره) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت  اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.